ONDERZOEKSGEBIED

Technisch-inhoudelijk onderzoek

Een belangrijk deel van P3Venti is het technisch-inhoudelijke onderzoek naar blootstellingsrisico’s en het effect van ventilatiemaatregelen en luchtreiniging hierop. Er vindt kennisopbouw plaats op de volgende punten:

  • De rol en het belang van menselijke aanwezigheid en interacties voor de kwaliteit en effectiviteit van processen, bijvoorbeeld in de zorgverlening, die in binnenomgevingen plaatsvinden;

  • De rol van functionele en technische kenmerken van ruimtes en aanwezige installaties en de invloed van menselijke aanwezigheid en interacties;

  • Hoe aerosolen zich in binnenomgevingen gedragen;

  • Mogelijke verschillen in gedrag tussen bioaerosolen met virusdeeltjes en inerte aerosolen van gelijke grootte;

  • De specifieke invloed van het binnenmilieu op zowel deeltjesgedrag als prestaties van luchtbehandelingssystemen;

  • De prestaties van ventilatiesystemen en mobiele luchtreinigers in verschillende ruimtes en bij verschillende gebruikspatronen.

 

Onder het technisch-inhoudelijke onderzoek vallen programmalijnen I t/m III. In programmalijn I wordt doelgroep gericht kennis opgedaan over de functionele en technische inrichting van ruimten en de waarde en mate van interacties in deze ruimtes met het oog op blootstellingsrisico’s. In programmalijn II wordt een computermodel gebruikt om het blootstellingsrisico en effectiviteit van ventilatiemaatregelen onder operationele omstandigheden in te schatten. In programmalijn III worden praktijksituaties bemeten en zal onderzoek in een mock-up omgeving plaatsvinden om te komen tot validatie van de CFD-modellen ontwikkeld in programmalijn II

PROGRAMMALIJN I

Inventarisatie en analyse operationele omstandigheden

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de aard, functie en het belang van interacties tussen mensen waarmee het blootstellingsrisico bepaald kan worden.

PROGRAMMALIJN II

CFD-analyse

Onderzoek met computermodellen (CFD: computational fluid dynamics) naar de verspreiding van aerosolen en invloed van ventilatiemaatregelen en luchtreiniging.

PROGRAMMALIJN III

Experimenteel onderzoek

Experimenten in mock-up en realistische opstellingen om deeltjesgedrag en prestaties van ventilatiesystemen en luchtreinigers te bepalen.

PROGRAMMALIJN IV-1

Ventilatie-onderzoek

Programmalijn IV-1 maakt een inventarisatie van bestaande ventilatiesystemen in zorginstellingen. Daarbij worden de technische eigenschappen van ventilatiesystemen en het gebruik ervan in kaart gebracht. De uitkomsten vormen input voor het afwegingskader dat in programmalijn IV-2 ontwikkeld wordt.