P3Venti is het platform waar wetenschap en praktische toepassing samenkomen. Binnen ons brede wetenschappelijke netwerk wordt kennis verzameld, gedeeld en geïnterpreteerd. De samenstelling van dit netwerk vindt u hier.

Network

Het is belangrijk dat de kennis uit P3Venti goed geborgd en toegankelijk is. Hiervoor heeft P3Venti een programmalijn ingericht die focust op het oprichten van een kennisnetwerk en het vertalen van de kennis naar praktisch toepasbaar advies.

De basis van het kennisnetwerk zijn de leden binnen een brede wetenschappelijke klankbordgroep en de onderzoekers binnen het programma. Het netwerk zal gedurende het programma uitbreiden en tot wasdom komen. Het kennisnetwerk verbindt partners uit gerelateerde programma’s en projecten, zoals PDPC, CLAIRE en MIST. Er ontstaat hierdoor een solide basis voor het kennisnetwerk:

  • waar relevante kennis (in en buiten het programma) bij elkaar komt;

  • waar ideeën ontstaan voor onderzoek en innovatie en waar prioriteiten worden gesteld;

  • waar nieuwe samenwerking en kennisallianties ontstaan;

  • dat een basis vormt voor uitwisseling van kennis en data met instituten en netwerken in het buitenland;

  • dat een natuurlijke, goed benaderbare vraagbaak vormt waar bedrijven en burgers terecht kunnen voor kennis, methoden en instrumenten.

Vanuit het netwerk levert het onderzoeksprogramma niet alleen antwoorden op de specifieke onderzoeksvragen die voor dit programma zijn gedefinieerd, maar draagt het ook bij aan de versteviging van de kennisbasis die nodig is om ook nieuwe onderzoeksvragen en -behoeften tijdig te signaleren en effectief aan te pakken. Nu en in de toekomst.

Vanaf 2023 zal het netwerk zich steeds meer uitbreiden inclusief afgevaardigde professionals verbonden aan de langdurige zorg en mogelijk uit andere maatschappelijke sectoren. Hieronder vindt u een eerste overzicht van belangrijke spelers binnen het kennisnetwerk.

Gerelateerde programma's

Het kennisnetwerk verbindt partners uit gerelateerde onderzoeksprogramma’s en projecten. Lees hieronder meer over enkele programma's met wie P3Venti kennis en ervaringen uitwisselt, in binnen- en buitenland.

Het Pandemic & Disaster Preparedness Centre (PDPC) is een samenwerkingsverband van het Erasmus Medical Centre, de Erasmus Universiteit en de TU Delft. De partners in het PDPC willen met samenwerking in vernieuwend onderzoek eraan bijdragen dat onze maatschappij weerbaarder wordt tegen bedreigingen zoals virussen, maar ook bijvoorbeeld stijgende temperaturen. Die integrale blik is belangrijk: de groeiende dreiging door nieuwe virussen, bijvoorbeeld, komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is onder andere gerelateerd aan klimaatverandering en overbevolking. De onderzoekagenda van het PDPC is dan ook breed.

MIST staat voor Mitigation Strategies for Airborne Infection Control. MIST is een vijfjarig onderzoekprogramma gecoördineerd door de Universiteit Twente en gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In het programma wordt door virologen, epidemiologen, CFD-experts en ingenieurs fundamenteel onderzoek uitgevoerd om de aerogene overdracht van de virussen en de mogelijke rol van ventilatie en luchtreiniging beter te begrijpen. De opgebouwde kennis wordt vervolgens vertaald naar praktische adviezen voor een brede range aan omgevingen, van woningen tot scholen en van ziekenhuizen tot treinen.

CLAIRE staat voor het onderzoeksproject ‘clean air for everyone’. CLAIRE ontwikkelt praktisch toepasbare kennis over de effectiviteit van verschillende systemen om te ventileren en binnenlucht te reinigen. Eigenschappen van luchtreinigers en ventilatiesystemen worden onderzocht, terwijl aerosolen (kleine deeltjes in de lucht) en (infectieuze) virussen in de lucht worden gemeten. Naast de bouwkundige, technologische en virologische aspecten worden ook de haalbaarheid (wat is er mogelijk en bruikbaar) en acceptatie (waartoe is men bereid en welke wensen zijn er) van de benodigde aanpassingen onderzocht. Het onderzoek in CLAIRE wordt uitgevoerd door een consortium van 17 organisaties en richt zich op bassischolen en verpleeghuizen.

E3 staat voor Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions. Het project is een samenwerkingsverband tussen 7 kennisinstituten en 22 innovatieve bedrijven. In co-creatie werken die aan effectieve oplossingen voor virusbescherming en pandemische paraatheid. Het project is in volle gang en loopt nog tot medio 2024. Het onderzoek is onverdeeld in drie aandachtsgebieden: Smart Modular Healthcare, Smart Office en Dynamic Interaction of People and Indoor Environment.

Buildings Post Corona is een samenwerkingsproject tussen Chalmers, KTH, Lund University en Umeå University. Het project heeft tot doel de bouwsector te ondersteunen bij het ontwerpen en onderhouden van duurzame gebouwen met een gezond en goed binnenmilieu. Iets wat in het licht van COVID-19 bijzonder urgent is gebleken.

Klankbordgroep

Prof. Dr. Wolfgang Ebbers

Voorzitter, bijzonder hoogleraar

Bijzonder hoogleraar EUR (ICT en Strategische Innovatie in de Publieke Sector), bewezen track record in leidinggeven aan wetenschappelijke trajecten met grote maatschappelijke en politieke impact.

Dr. Ing. Roberto Traversari MBA

Secretaris klankbordgroep, Scientific lead P3Venti

Onderzoeker en adviseur bij TNO (Buildings & Energy Systems) op het gebied van contaminatiecontrole, energie/duurzaamheid en de fysieke omgeving van de hotfloor

Prof. Dr. Ir. Philomena Bluyssen

Hoogleraar binnenmilieu

Hoogleraar binnenmilieu, TU Delft (faculteit Bouwkunde), o.m. gespecialiseerd in optimalisatie van het binnenmilieu en energiegebruik en betrokken bij het Pandemic and Disaster Preparedness Centre.

Dr. Quirine ten Bosch

Assistant Professor

Assistant Professor Wageningen Universiteit (Infectieziektenmodellering), o.m. gespecialiseerd in de verspreiding van pathogenen binnen populaties en in de omgeving.

Prof. dr. Helianthe Kort

Lector HU

Lector HU (Technologie voor Zorginnovaties), deeltijdhoogleraar TU/e (faculteit Bouwkunde) en o.m. coördinator van het programma Gezonde Gebieden, Gezond Gebouwd van het CoE Smart Sustainable Cities.

Prof. Dr. Detlef Lohse

Leerstoelhouder

Leerstoelhouder Physics of Fluids Universiteit Twente (Department of Science and Technology), o.m. gespecialiseerd in turbulentie, thermische convectie, meerfasenstroming en micro- en nanofluïdica.

Prof. Dr. Peter Rottier

Emeritus Professor

Emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht (Virologie), adviseur en consultant.

Dr. Ingrid Spijkerman

Arts-microbioloog

Arts-microbioloog, epidemioloog en hoofd Infectiepreventie Amsterdam UMC, o.m. gespecialiseerd in beleidsontwikkeling op het gebied van Infectiepreventie en uitbraakmanagement in het ziekenhuis.

Dr. Judy Veldhuijzen

Universitair hoofddocent

Universitair hoofddocent Universiteit Leiden (Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie), o.m. gespecialiseerd in de rol van psychologische processen en gedrag op gezondheid en ziekte.